Kvidalandstølen Velforening

Kvidalandstølen Velforening

Giljastølen


REFERAT FRA ÅRSMØTE

MedlemmerPosted by Rolf Birkeland Thu, June 12, 2014 13:50:52

REFERAT FRA ÅRSMØTE I KVIDALAND VELFORENING 2014

Sted: Forus, Petroleumsveien 6, 3. etasje

Tid: Torsdag 10. juni 2014 klokken 18.00

Til stede: Totalt 15 tilstede, 14 medlemmer hvorav 3 fra styret + grunneier.

Sak 1: Åpning.

Leder Rolf Birkeland ønsket velkommen til årsmøtet 2014.

Det ble er rask presentasjon rundt bordet av de tilstedeværende.

Sak 2: Valg av møteleder og referent.

Rolf Birkeland, møteleder og Jone Serigstad referent.

Sak 3: Godkjenning av dagsorden.

Ingen anmerkninger til innkalling og dagsorden.

Sak 4: Årsberetning.

Det har ikke vært styremøter i løpet av inneværende år.

Referat fra forrige årsmøte ble raskt gjennomgått, dette ligger på hjemmesiden.

Leder Rolf Birkeland har medvirket i klageskriv vedr. vindmøllepark.

Sak 5: Regnskap.

Regnskap (kontoutskrift) for 2013 ble gjennomgått.

20 stk har betalt medlemskontingent i 2013.

Saldo pr 31.12.2013 er 10 207,10

Kontoutskrift er godkjent av revisor 10.6.2014

Sak 6: Valg

Styret ble i sin helhet gjenvalgt ved akklamasjon.

Leder: Rolf Birkeland

Kasserer: Bjørn Pettersen

Revisor: Jan Helge Otterøen

Sekretær: Jone Serigstad

Det ble i tillegg utnevnt en valgkomite som til neste år er bedt om å finne ny leder og ett nytt styremedlem. Aud Solveig Nilsen og Karin Gilje Ask ble utnevnt til dette.

Sak 7: Fastsetting av kontingent for 2014.

Det ble vedtatt å ikke kreve inn kontingent for 2014. Våre utgifter er i hovedsak brøyting og vi tar opp igjen kontingenten på kr 500,- pr hytte når vi ser at vi trenger påfyll.

Sak 8: Innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag.

Sak 9: Annet

Medlemsoversikt ble sendt rundt for kontroll av navn, telefonnummer og epost. Aud Solveig Nilsen oppdaterer denne i samarbeid med leder, oppdatert liste blir lagt på nett.

Grunneier minnet medlemmer om at han som grunneier skal informeres om alt som vedrører kjøp og salg av hytter på hans eiendom. Videre ønsker han å bli informert om alt hva gjelder planer om inngrep i terreng, og ønsker også å delta i befaringer som måtte komme i forbindelse med innhenting av tilbud på opplegg for vann og avløp.

Grunneier har påtatt seg å rekvirere entreprenør til vedlikehold av grøfter og vei i området, kostnader vedrørende dette blir fordelt og fakturert hytteeiere som har nøkkel til bom. Det ble også ytret ønske om at noe grus ble lagt igjen på strategiske plasser for enklere fremtidig vedlikehold/dugnad av hytteeiere.

Etter ønske fra grunneier ble det vedtatt å skjule medlemmer og grunneiers identiteten på hjemmesiden. Leder påtar seg ansvaret for dette, flere alternativ metoder ble diskutert.

Grunneier informerte om pågående utvidelse av parkeringsplass, dette arbeidet vil måtte pågå over tid, og trolig i sammenheng med fortetning. Det er vellagenes ansvar å holde parkeringsplassene i orden og bekoste utgifter vedr. snømåking på disse. Det vil være viktig å fordele utgifter med snømåking på de respektive vellag som har tilgang til disse parkeringsarealene. Misbruk av parkering kan føre til bom og eventuelle parkeringskort.

Det er ifølge enkelte hytteeiere nå tilgang til DAB dekning i området. Telefondekning på Netcom er fortsatt mangelfull og vil trolig også vil det i fremtiden. Telenor har rimelig god 3G dekning.

Årsmøtet ble avsluttet klokken 18.45

Orienteringssaker

A. Gilja Vindkraft – Kort status

Leder informerte om rikets tilstand vedr. utbyggingen av vindmølleparken og dette ligger fortsatt til behandling i departementet. Tiden som går kan medvirke til at dette kan renne ut i sand, men det er ingen som på nåværende tidspunkt kan konkludere med noe. Antatt behandlingstid kan bli ytterligere 1 til 2 år. Kvidaland Velforening v/ leder har levert inn en utfyllende klage innen tidsfrist i august 2013.

B. Fortetting av hytter – Kort status

Fortetting med hytter ligger også på vent i forhold til dette med vindmølleparken, selv om det er påbegynt enkelte nye byggeprosjekt.

C. Orientering fra Vann og Avløpskomiteen m/presentasjon av Ola Åbotnes i T. Stangeland Maskin AS

Vann og avløpskomiteen orienterte om deres arbeid så langt, og ønsket mest mulig innspill fra andre hytteeiere som kunne bidra med konstruktiv informasjon. Solhytten sitt forslag fra 2011 er skrinlagt.

Kart og innhentet pristilbud fra T. Stangeland Maskin AS ble fremlagt og gjennomgått av prosjektutvikler Ola Åbotnes. Det er tydelig at TS sitt tilbud har lagt opp til ett solid anlegg med selvfall på frostfri dybde til alle de hytter som har meldt sin interesse.

Grunneier sitter på mye lokalkunnskap om området og kan bistå med informasjon om grunnforhold etc. og han hadde flere merknader til trassèvalget som ble fremlagt. Han anbefalte å gå bredt ut med først å definere behov og finne alternative løsninger. Hvilke krav stilles i kommunen vil også være avgjørende, hva har andre fått til i samme kommunen. Om en går for renseanlegg bør en først søke referanser vedrørende driftskostnader og bruk. Det vil også kunne være lønnsomt å gå for en mindre entreprenør, gjerne lenger sør i fylket.

Komiteen for vann og avløp ønsker tilbakemeldinger fra hytte eiere som kan bidra og om det en noen som ønsker å bli med i komiteen så er det bare å ta kontakt. Det vil bli innkalt til informasjonsmøter på Giljastølen når en kommer videre i denne prosessen.

Det vil bli laget en egen link fra vår hjemmeside til en passordbeskyttet side hvor bla medlemslisten + vann/avløps dokumentasjon vil bli lagt ut. Passord vil bli sendt ut på egen mail når vi har fått dette på plass.

Møtet ble avsluttet klokken 20.20.

Bryne 11.6.2014

Jone Serigstad, ref.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.