Kvidalandstølen Velforening

Kvidalandstølen Velforening

Giljastølen


Referat fra Årsmøte i Kvidaland Velforening tirsdag 1.desember 2015

MedlemmerPosted by Rolf Birkeland Mon, December 07, 2015 21:12:26

Til stede: Totalt 17 personer tilstede hvorav 3 fra styret. Grunneier Nils Haaland var invitert men var ikke tilstede.

Sak 1: Åpning

Leder Rolf Birkeland ønsket velkommen til årsmøtet 2015.

Sak 2: Valg av møteleder og referent.

Rolf tok oppgaven som møteleder og valg av referent ble samordnet med valg av sekretær. Ny sekretær og referent Solfrid Roaldsø.

Sak 3: Godkjenning av dagsorden.

Ingen anmerkninger til innkalling og dagsorden.

Sak 4: Årsberetning.

Kort gjennomgang av året som har gått. Det har ikke vært noen saker å ta opp siden forrige årsmøte og det har derfor ikke vært avholdt noen styremøte inneværende år.

Det ble informert om at alle referat fra møter ligger på hjemmesiden som ble vist på skjerm.

Sak 5: Regnskap

Regnskap for 2014/2015 ble gjennomgått.

Det er ingen innbetalinger etter 2013.

Kun 1 utbetaling i løpet av perioden, en faktura på 10.900,- for brøyting.

Saldo pr. 01.12.2015 er 3.400,-

Sak 6: Valg

Leder og kasserer stod for valg. Nytt styre ble valgt som følger:

Leder: Aud Solveig Nilsen

Kasserer: Bjørn Pettersen (enstemmig gjenvalgt)

Sekretær: Solfrid Roaldsø

Revisor: Jan Helge Otterøen

Rolf Birkeland har påtatt seg å være web-redaktør og ha ansvar for oppdatering av vår hjemmeside Giljastolen.no og vil fortsatt være behjelpelig med distribusjon av mail til Kvidalandstølen Velforening.

Sak 7: Fastsetting av kontingent

Det ble enstemmig vedtatt kontingent for 2015 på kr. 1.000,-

Sak 8: Parkering/Brøyting

Parkering

Det er et økende problem at øvre/nedre parkering blir benyttet av besøkende. Vi som har betalt for opparbeiding av parkering bør ha prioritet. Den opprinnelige avtalen var at nye hytter skulle betale inngangsbillett til parkeringen. Dette er ikke satt i system.

Forbedringsforslag:

- Det ønskes bom eller kjetting for å sikre p-plass til hyttene.

- Alternativt f.eks. laminerte kort med parkeringstillatelse og nytt skilt med Privat Parkering og advarsel om at de som ikke har kort blir tauet vekk.

- Merke hver parkering med bilnr.

- Lage ny parkering med egen innkjøring.

- Evnt. fortgang i utbygging av parkeringsplass.

- Møte med grunneiere/utbyggere for å bli enig om parkering

Forslag om å ta initiativ til møte med Arne Øvstebø, Øvstebø Eiendom, med sikte på å kreve oppsatt bom på øvre parkering for å ivareta hytteeiere, samt fordeling av brøytekostnader. I tillegg må øvre parkering gruses opp på ny etter mye kjøring med traktor/maskiner.

Øvre parkering er nå felles parkering for Haaland/Øvstebø. Ifølge reguleringsplan kommer det mange nye hytter som skal tilhøre denne parkeringen. Plassen er pr. idag for liten og må utvides.

Pris på nøkkel/veirett tilhørende grunneier Nils Haaland er 32.000,-

Det er gjort utbedring på vei etter avrenning, men det er ikke fullført som lovet.

Styret kontakter grunneier.

Brøyting

Dårlig brøyting av hovedvei. Brøytekanter sperrer innkjøring til parkering.

Styret sender brev til Statens Vegvesen med klage.

Sak 9: Innkomne forslag

Det ble foreslått å arrangere et påskerenn for hele familien med vekt på aktiviteter for barna i påsken. Forslaget ble godt mottatt og det ble bestemt å legge det til Langfredag.

Det blir praktiske oppgaver og premier ønskes levert til Kjetil eller Kari.

Det blir lagt ut mer informasjon vedr. oppmøte, tid og sted på vår hjemmeside og plakater.

Orienteringssaker

1. Gilja Vindkraft

Det er ventet en avgjørelse før jul 2015. Vi har, sammen med flere velforeninger, klaget i alle instanser i denne saken. Talsmann for denne gruppen er Tor Line.

Hvis det blir godkjenning i miljø departementet vil det kreves ny reguleringsplan som igjen kan bidra til utsettelse.

Vi bør kanskje kontakte Lyse vedr. mottaks-linjer. Hvordan er det planlagt/ ivaretatt?

Det vil medføre store konsekvenser for Giljastølen hvis dette blir godkjent og det er enighet i styret om å jobbe med argumenter som kan utsette eller aller helst stoppe den planlagte vindmølleparken. Argumenter som påkrevd opprydding ble nevnt. Også at det er planlagt i rød sone, dvs i et minst anbefalt område!

Årsmøte foreslår at Rolf fortsetter som kontakt person og følger med i utviklingen i saken om vindmøller og informerer hvis noe nytt dukker opp i saken.

Vi ønsker også å invitere Tor Line til et informasjonsmøte.

2. Vann og Avløp

Etter mange runder er vi ikke kommet noe lenger.

Det ble innhentet pris fra T.Stangeland på 250.000,- for vann- og avløp inn til hytta, men det ble ikke nok tilslutning til dette.

Det er ønske om å innhente ny pris på Klynge-løsninger som inkluderer 5-10 hytter pr. anlegg. Dette vil, av erfaring, være betydelig rimeligere enn tilbud fra TS. Vi må i så fall innhente godkjenning fra grunneier til å lage private anlegg. Deretter må det søkes om små utslipps-tillatelse fra kommunen. Det pleier ikke være noe problem å få det godkjent i kommunen.

Vann- og avløpskomite: Keith, Kari og Kjetil tar kontakt med leverandør (Odin) for pris og sender informasjon på mail.

3. Fortetting av hytter

Plan om fortetting av hytter fra 2010 er foreløpig ikke innlevert kommunen.

Grunneier Nils Haaland har informert om at han er positiv til utkjøp av hyttetomter.

Hundvåg 2.12.2015

Solfrid Roaldsø, ref.  • Comments(0)//kvidalandvelforening.giljastolen.com/#post22