Kvidalandstølen Velforening

Kvidalandstølen Velforening

Giljastølen


Rapport fra sluttbefaring

MedlemmerPosted by Rolf Birkeland Thu, June 13, 2013 16:19:09

Fred. Olsen Renewables / Gilja vindkraftverk 5. juni 2013 på Giljastølen

Følgende var invitert til denne sluttbefaring:

· Gjesdal kommune

· Fylkesmannen i Rogaland Fylkeskommune

· Direktoratet for naturforvaltning

· FNF Rogaland

· SOL prosjekt AS

· Giljaåsen velforening

· Kvidaland velforening

· Frafjordbrynet velforening

· Stølslia velforening

· Gilja Alpin

· 4 Grunneiere

· Fred Olsen Renewables

· Norges vassdrags- og energidirektorat NVE

Oppmøter kl 1100 på Giljastølen for deretter å begi seg på en liten fjelltur opp til området hvor vindmøllene er planlagt satt opp.

Det har kommet inn 18 uttalelser i denne saken (inkludert den fra Kvidaland velforening)

· Gjesdal kommune er positiv til utbygging og har ingen merknader til vindkraftverk

· Fylkeskommunen fraråder konsesjon

· Direktoratet for naturforvaltning er negative til konsesjon

Det er planlagt 45 stk vindmøller

Høyde på vindmøller kan variere fra 80 -100 meter

+- 450 meter mellom hver vindmølle

Det skal lages ca 20 mil med vei som er 5 meter bred

Veien starter ved første sving i Giljabakken og vil ikke være synlig fra Giljastølen

Innspill i sluttbefaringen:

· Fjerne/flytte turbiner i ytterkant som er synlige fra Giljastølen.

· Være innforstått med verdien av tursti til Vallresnuten som har ca 2000 besøkende hvert år.

· Støy fra vindmøllene var vanskelig å estimere da det er avhengig av vind og plassering. NVE indikerte støyfritt + 1500 meter

· Grunneiere mener at befolkningen på Gilja er veldig positive til Vindkraft utbygging. Er også av den oppfatning at turismen også vil øke. Det vil bli muligheter vei forbindelse helt til Vallresnuten platået.

Oversiktskartet for plassering av vindmøller er ikke endelig hvor NVE har muligheten til å stille krav til eventuelle endringer i sin sluttrapport.

NVE skal lage en sluttrapport etter denne befaring for godkjennelse i kommune og fylke, denne vil bli laget etter sommeren 2013.

Denne sluttrapport skal danne grunnlaget for om det vil bli gitt konsesjon til utbygging.

Forutsatt at det vil bli gitt konsesjon for vindkraftutbygging på Gilja vil selve arbeidet først kunne starte i 2016-2017 med antatt byggetid 1-2 år.

Stavanger, 07.06.2013

Jan Helge Otterøen

All dokumentasjon til Gilja Vindkraft ligger her:

http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1155&stadium=1&type=56

  • Comments(0)//kvidalandvelforening.giljastolen.com/#post13