Kvidalandstølen Velforening

Oppdatert medlemslisteMedlemsliste m/epost og tlf

Posted by Aud Solveig Nilsen Wed, January 09, 2019 19:36:39

Medlemsliste oppdatert 07.01.2019


Påskeløp for Kvidaland velforening med vennerMedlemmer

Posted by Rolf Birkeland Fri, March 18, 2016 09:33:04

Fredag 25.mars klokken 13.00 inviterer vi til Påskeløp for hyttefeltet vårt. Oppmøte blir på plassen nesten ved toppen av bakken.

Det vil bli en runde rundt «nullen» med innlagte poster av variert slag. Målet er at løpet skal være tilgjengelig for ALLE, SMÅ OG STORE. Det vil si at det ikke vil være fysisk krevende.

Vi satser også på litt pølser og kos. Det er ingen påmelding, bare å møte opp.

Dersom noen har noen småting som kan brukes som premier, hadde det vært supert (f.eks. reklameeffekter og lignende).

Er det noe dere lurer på, eller trenger å komme i kontakt med oss i forkant?

Kjetil Dalseth Tlf 48 11 32 80 eller e-post kjetildalseth@gmail.com


Blog imageReferat fra Årsmøte i Kvidaland Velforening tirsdag 1.desember 2015Medlemmer

Posted by Rolf Birkeland Mon, December 07, 2015 21:12:26

Til stede: Totalt 17 personer tilstede hvorav 3 fra styret. Grunneier Nils Haaland var invitert men var ikke tilstede.

Sak 1: Åpning

Leder Rolf Birkeland ønsket velkommen til årsmøtet 2015.

Sak 2: Valg av møteleder og referent.

Rolf tok oppgaven som møteleder og valg av referent ble samordnet med valg av sekretær. Ny sekretær og referent Solfrid Roaldsø.

Sak 3: Godkjenning av dagsorden.

Ingen anmerkninger til innkalling og dagsorden.

Sak 4: Årsberetning.

Kort gjennomgang av året som har gått. Det har ikke vært noen saker å ta opp siden forrige årsmøte og det har derfor ikke vært avholdt noen styremøte inneværende år.

Det ble informert om at alle referat fra møter ligger på hjemmesiden som ble vist på skjerm.

Sak 5: Regnskap

Regnskap for 2014/2015 ble gjennomgått.

Det er ingen innbetalinger etter 2013.

Kun 1 utbetaling i løpet av perioden, en faktura på 10.900,- for brøyting.

Saldo pr. 01.12.2015 er 3.400,-

Sak 6: Valg

Leder og kasserer stod for valg. Nytt styre ble valgt som følger:

Leder: Aud Solveig Nilsen

Kasserer: Bjørn Pettersen (enstemmig gjenvalgt)

Sekretær: Solfrid Roaldsø

Revisor: Jan Helge Otterøen

Rolf Birkeland har påtatt seg å være web-redaktør og ha ansvar for oppdatering av vår hjemmeside Giljastolen.no og vil fortsatt være behjelpelig med distribusjon av mail til Kvidalandstølen Velforening.

Sak 7: Fastsetting av kontingent

Det ble enstemmig vedtatt kontingent for 2015 på kr. 1.000,-

Sak 8: Parkering/Brøyting

Parkering

Det er et økende problem at øvre/nedre parkering blir benyttet av besøkende. Vi som har betalt for opparbeiding av parkering bør ha prioritet. Den opprinnelige avtalen var at nye hytter skulle betale inngangsbillett til parkeringen. Dette er ikke satt i system.

Forbedringsforslag:

- Det ønskes bom eller kjetting for å sikre p-plass til hyttene.

- Alternativt f.eks. laminerte kort med parkeringstillatelse og nytt skilt med Privat Parkering og advarsel om at de som ikke har kort blir tauet vekk.

- Merke hver parkering med bilnr.

- Lage ny parkering med egen innkjøring.

- Evnt. fortgang i utbygging av parkeringsplass.

- Møte med grunneiere/utbyggere for å bli enig om parkering

Forslag om å ta initiativ til møte med Arne Øvstebø, Øvstebø Eiendom, med sikte på å kreve oppsatt bom på øvre parkering for å ivareta hytteeiere, samt fordeling av brøytekostnader. I tillegg må øvre parkering gruses opp på ny etter mye kjøring med traktor/maskiner.

Øvre parkering er nå felles parkering for Haaland/Øvstebø. Ifølge reguleringsplan kommer det mange nye hytter som skal tilhøre denne parkeringen. Plassen er pr. idag for liten og må utvides.

Pris på nøkkel/veirett tilhørende grunneier Nils Haaland er 32.000,-

Det er gjort utbedring på vei etter avrenning, men det er ikke fullført som lovet.

Styret kontakter grunneier.

Brøyting

Dårlig brøyting av hovedvei. Brøytekanter sperrer innkjøring til parkering.

Styret sender brev til Statens Vegvesen med klage.

Sak 9: Innkomne forslag

Det ble foreslått å arrangere et påskerenn for hele familien med vekt på aktiviteter for barna i påsken. Forslaget ble godt mottatt og det ble bestemt å legge det til Langfredag.

Det blir praktiske oppgaver og premier ønskes levert til Kjetil eller Kari.

Det blir lagt ut mer informasjon vedr. oppmøte, tid og sted på vår hjemmeside og plakater.

Orienteringssaker

1. Gilja Vindkraft

Det er ventet en avgjørelse før jul 2015. Vi har, sammen med flere velforeninger, klaget i alle instanser i denne saken. Talsmann for denne gruppen er Tor Line.

Hvis det blir godkjenning i miljø departementet vil det kreves ny reguleringsplan som igjen kan bidra til utsettelse.

Vi bør kanskje kontakte Lyse vedr. mottaks-linjer. Hvordan er det planlagt/ ivaretatt?

Det vil medføre store konsekvenser for Giljastølen hvis dette blir godkjent og det er enighet i styret om å jobbe med argumenter som kan utsette eller aller helst stoppe den planlagte vindmølleparken. Argumenter som påkrevd opprydding ble nevnt. Også at det er planlagt i rød sone, dvs i et minst anbefalt område!

Årsmøte foreslår at Rolf fortsetter som kontakt person og følger med i utviklingen i saken om vindmøller og informerer hvis noe nytt dukker opp i saken.

Vi ønsker også å invitere Tor Line til et informasjonsmøte.

2. Vann og Avløp

Etter mange runder er vi ikke kommet noe lenger.

Det ble innhentet pris fra T.Stangeland på 250.000,- for vann- og avløp inn til hytta, men det ble ikke nok tilslutning til dette.

Det er ønske om å innhente ny pris på Klynge-løsninger som inkluderer 5-10 hytter pr. anlegg. Dette vil, av erfaring, være betydelig rimeligere enn tilbud fra TS. Vi må i så fall innhente godkjenning fra grunneier til å lage private anlegg. Deretter må det søkes om små utslipps-tillatelse fra kommunen. Det pleier ikke være noe problem å få det godkjent i kommunen.

Vann- og avløpskomite: Keith, Kari og Kjetil tar kontakt med leverandør (Odin) for pris og sender informasjon på mail.

3. Fortetting av hytter

Plan om fortetting av hytter fra 2010 er foreløpig ikke innlevert kommunen.

Grunneier Nils Haaland har informert om at han er positiv til utkjøp av hyttetomter.

Hundvåg 2.12.2015

Solfrid Roaldsø, ref.Kompensasjon ved strømbruddMedlemmer

Posted by Rolf Birkeland Fri, November 20, 2015 14:18:53

Til orientering:

Har fått melding fra Stølslia velforening som opplyser om at det ved strømbrudd på over 24 timer så har vi rett på kompensasjon fra Lyse.

Den 15/9 var det strømbrudd i Giljaområdet på 32 timer. Dette medfører en kompensasjon på 1400,-.

Framgangsmåte: Gå inn på Lysenett.no. Gå inn på «driftsmelding» (øverst på nettsiden) og deretter på «kompensasjon strømbrudd». Legg inn dato 15/9 kl.12:00 til 16/9 kl.20. Det må og legges inn målernummer+Gilja. Etter at dette er sendt til Lyse , skal det etter hvert komme en mail med hva som skal gjøres videre.

Kravet må meldes til Lyse innen «rimelig tid», senest to til tre måneder etter strømbruddet.

mvh

Rolf Birkeland

91375227

Kvidaland Vel

Innkalling til årsmøte 2015Medlemmer

Posted by Rolf Birkeland Sun, November 01, 2015 20:13:49

Hei

Hyttestyret vil herved invitere til årsmøte 2015 i Kvidaland velforening.

Møtedato: tirsdag 1. desember

Møtetid: kl 18:00-20:00

Møtested: Forus, Petroleumsveien 6, 3. etg (SR-Bank). Inngang v/Rimi.

Saksliste følger under.

1. Åpning ved leder Rolf Birkeland

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av dagsorden

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Valg - Det ble satt ned en valgkomite i fjor. Vi trenger ny leder og ny sekretær (Jone Serigstad har solgt hytta)

7. Fastsetting av kontingent

8. Parkering/Brøyting

9. Innkomne forslag

Orienteringssaker:

A. Gilja Vindkraft - Kort status.

B. Vann og Avløp - Det ble ikke nok tilslutning til Stangeland Maskin sitt tilbud fra i fjor. Hva nå?

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte bes sendes hyttestyret. Saker kan sendes til epostadresse rolf.birkeland@giljastolen.com

Innkallingen er også lagt ut på websiden til velforeningen http://kvidalandvelforening.giljastolen.com/#home

Med vennlig hilsen

Rolf Birkeland

Leder Kvidaland velforening

rolf.birkeland@giljastolen.comAng Gilja Vindkraftverk Medlemmer

Posted by Rolf Birkeland Wed, December 03, 2014 15:16:08

Avgjørelsen om Gilja Vindkraftverk er inne i siste og avgjørende runde.

Det ble 30. oktober holdt en ny befaring på Giljastølen, denne gang i forbindelse med Olje- og energidepartementets behandling av klagene på NVEs vedtak om å gi konsesjon til Gilja Vindkraftverk i Gjesdal kommune. (Vi var ikke representert på denne befaringen)

Gjesdal kommune er en viktig faktor her og vi har derfor sendt et eget brev til de for å belyse saken som vi mener er viktig for dem. Dette er sendt fra Advokatfirma Helliesen & co for at vi skulle få med det juridiske her. (Se vedlegg udner)

Advokatfirma Helliesen & co har også sendt brev til Fred- Olsen Renewables AS på vegne av hyttefolket som i runde 1 og runde 2 sendte inn klage på konsesjonssøknaden. (Se vedlegg)

Sender dette til hele velforeningen, selv om jeg det evt er noen av dere som ikke står bak den opprinnelige underskriftskampanjen i sin tid. Hvis vi evt tar dette til retten blir det et gruppesøksmål som krever at hver enkelt gir sin nye støtte her.

REFERAT FRA ÅRSMØTE Medlemmer

Posted by Rolf Birkeland Thu, June 12, 2014 13:50:52

REFERAT FRA ÅRSMØTE I KVIDALAND VELFORENING 2014

Sted: Forus, Petroleumsveien 6, 3. etasje

Tid: Torsdag 10. juni 2014 klokken 18.00

Til stede: Totalt 15 tilstede, 14 medlemmer hvorav 3 fra styret + grunneier.

Sak 1: Åpning.

Leder Rolf Birkeland ønsket velkommen til årsmøtet 2014.

Det ble er rask presentasjon rundt bordet av de tilstedeværende.

Sak 2: Valg av møteleder og referent.

Rolf Birkeland, møteleder og Jone Serigstad referent.

Sak 3: Godkjenning av dagsorden.

Ingen anmerkninger til innkalling og dagsorden.

Sak 4: Årsberetning.

Det har ikke vært styremøter i løpet av inneværende år.

Referat fra forrige årsmøte ble raskt gjennomgått, dette ligger på hjemmesiden.

Leder Rolf Birkeland har medvirket i klageskriv vedr. vindmøllepark.

Sak 5: Regnskap.

Regnskap (kontoutskrift) for 2013 ble gjennomgått.

20 stk har betalt medlemskontingent i 2013.

Saldo pr 31.12.2013 er 10 207,10

Kontoutskrift er godkjent av revisor 10.6.2014

Sak 6: Valg

Styret ble i sin helhet gjenvalgt ved akklamasjon.

Leder: Rolf Birkeland

Kasserer: Bjørn Pettersen

Revisor: Jan Helge Otterøen

Sekretær: Jone Serigstad

Det ble i tillegg utnevnt en valgkomite som til neste år er bedt om å finne ny leder og ett nytt styremedlem. Aud Solveig Nilsen og Karin Gilje Ask ble utnevnt til dette.

Sak 7: Fastsetting av kontingent for 2014.

Det ble vedtatt å ikke kreve inn kontingent for 2014. Våre utgifter er i hovedsak brøyting og vi tar opp igjen kontingenten på kr 500,- pr hytte når vi ser at vi trenger påfyll.

Sak 8: Innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag.

Sak 9: Annet

Medlemsoversikt ble sendt rundt for kontroll av navn, telefonnummer og epost. Aud Solveig Nilsen oppdaterer denne i samarbeid med leder, oppdatert liste blir lagt på nett.

Grunneier minnet medlemmer om at han som grunneier skal informeres om alt som vedrører kjøp og salg av hytter på hans eiendom. Videre ønsker han å bli informert om alt hva gjelder planer om inngrep i terreng, og ønsker også å delta i befaringer som måtte komme i forbindelse med innhenting av tilbud på opplegg for vann og avløp.

Grunneier har påtatt seg å rekvirere entreprenør til vedlikehold av grøfter og vei i området, kostnader vedrørende dette blir fordelt og fakturert hytteeiere som har nøkkel til bom. Det ble også ytret ønske om at noe grus ble lagt igjen på strategiske plasser for enklere fremtidig vedlikehold/dugnad av hytteeiere.

Etter ønske fra grunneier ble det vedtatt å skjule medlemmer og grunneiers identiteten på hjemmesiden. Leder påtar seg ansvaret for dette, flere alternativ metoder ble diskutert.

Grunneier informerte om pågående utvidelse av parkeringsplass, dette arbeidet vil måtte pågå over tid, og trolig i sammenheng med fortetning. Det er vellagenes ansvar å holde parkeringsplassene i orden og bekoste utgifter vedr. snømåking på disse. Det vil være viktig å fordele utgifter med snømåking på de respektive vellag som har tilgang til disse parkeringsarealene. Misbruk av parkering kan føre til bom og eventuelle parkeringskort.

Det er ifølge enkelte hytteeiere nå tilgang til DAB dekning i området. Telefondekning på Netcom er fortsatt mangelfull og vil trolig også vil det i fremtiden. Telenor har rimelig god 3G dekning.

Årsmøtet ble avsluttet klokken 18.45

Orienteringssaker

A. Gilja Vindkraft – Kort status

Leder informerte om rikets tilstand vedr. utbyggingen av vindmølleparken og dette ligger fortsatt til behandling i departementet. Tiden som går kan medvirke til at dette kan renne ut i sand, men det er ingen som på nåværende tidspunkt kan konkludere med noe. Antatt behandlingstid kan bli ytterligere 1 til 2 år. Kvidaland Velforening v/ leder har levert inn en utfyllende klage innen tidsfrist i august 2013.

B. Fortetting av hytter – Kort status

Fortetting med hytter ligger også på vent i forhold til dette med vindmølleparken, selv om det er påbegynt enkelte nye byggeprosjekt.

C. Orientering fra Vann og Avløpskomiteen m/presentasjon av Ola Åbotnes i T. Stangeland Maskin AS

Vann og avløpskomiteen orienterte om deres arbeid så langt, og ønsket mest mulig innspill fra andre hytteeiere som kunne bidra med konstruktiv informasjon. Solhytten sitt forslag fra 2011 er skrinlagt.

Kart og innhentet pristilbud fra T. Stangeland Maskin AS ble fremlagt og gjennomgått av prosjektutvikler Ola Åbotnes. Det er tydelig at TS sitt tilbud har lagt opp til ett solid anlegg med selvfall på frostfri dybde til alle de hytter som har meldt sin interesse.

Grunneier sitter på mye lokalkunnskap om området og kan bistå med informasjon om grunnforhold etc. og han hadde flere merknader til trassèvalget som ble fremlagt. Han anbefalte å gå bredt ut med først å definere behov og finne alternative løsninger. Hvilke krav stilles i kommunen vil også være avgjørende, hva har andre fått til i samme kommunen. Om en går for renseanlegg bør en først søke referanser vedrørende driftskostnader og bruk. Det vil også kunne være lønnsomt å gå for en mindre entreprenør, gjerne lenger sør i fylket.

Komiteen for vann og avløp ønsker tilbakemeldinger fra hytte eiere som kan bidra og om det en noen som ønsker å bli med i komiteen så er det bare å ta kontakt. Det vil bli innkalt til informasjonsmøter på Giljastølen når en kommer videre i denne prosessen.

Det vil bli laget en egen link fra vår hjemmeside til en passordbeskyttet side hvor bla medlemslisten + vann/avløps dokumentasjon vil bli lagt ut. Passord vil bli sendt ut på egen mail når vi har fått dette på plass.

Møtet ble avsluttet klokken 20.20.

Bryne 11.6.2014

Jone Serigstad, ref.

Innkalling til årsmøte 2014Medlemmer

Posted by Rolf Birkeland Tue, May 27, 2014 09:40:42

Hei

Hyttestyret vil herved invitere til årsmøte 2014 i Kvidaland velforening.

Møtedato: tirsdag 10. juni 2014

Møtetid: kl 18:00-20:00

Møtested: Forus, Petroleumsveien 6, 3. etg (SR-Bank). Inngang v/Rimi.

Saksliste følger under.

1. Åpning ved leder Rolf Birkeland

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av dagsorden

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Valg

7. Fastsetting av kontingent

8. Innkomne forslag

Orienterinssaker:

A. Gilja Vindkraft - Kort status.

B. Fortetting av hytter - Kort status

C. Vann og Avløps komiteen forteller om arbeidet som er gjort så langt.

- T. Stangeland presenterer løsningsforslag for V&A.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte bes sendes hyttestyret senest fredag 6. juni. Saker kan sendes til epostadresse rolf.birkeland@giljastolen.com

Innkallingen er også lagt ut på websiden til velforeningen http://kvidalandvelforening.giljastolen.com/#home

Med vennlig hilsen

Rolf Birkeland

Leder Kvidaland velforening

rolf.birkeland@giljastolen.com

tlf 91375227

Referat fra Årsmøte Kvidaland Velforening Medlemmer

Posted by Rolf Birkeland Mon, July 01, 2013 06:44:21

13 juni, 2013 – SR Bank, Forus. 18.00,

Referent Bjørn Axel Aunan

Møtet åpnet ved lederen, Rolf Birkeland

Sakslistebehandling :

Vindmølleparken.

Det har vært sluttbefaring ved Gilja Vindpark.

Saken er ikke avsluttet. Hytteeiere som blir påvirket av serviceveien må kontaktes og få rett til å se tegninger og uttale seg om saken og påvirkningsgrad.

Gjennomgang av situasjonen som den er i dag. Det ser ut som om det igjen er pustet liv i saken og det ble diskutert hvordan vi som hytte-eiere eventuelt kan påvirke utviklingen. Det er flere veier å gå i forhold til at en kan be om ny behandling angjeldende antall, plassering osv.

Støy og den visuelle påvirkningen var emnet.

Etter møte er allerede vedtak fattet. NVE sier JA til Gilja Vindpark. Se forøvrig notat på siden: http://iloapp.giljastolen.com/blog/kvidalandvelforening?Home&post=14

Vann og Avløp:

Lite nytt i denne saken. Det ble diskutert hvorvidt opsjonene som ble lagt ut for flere år siden ville være bindende i forholdt til å knytte seg til ete eventuelt vannverk. Det ble diskutert mulighetene for boring og henting av friskt vann fra brønner. Hvor mange som kan dele brønn/utgifter. Nils Haaland er positiv til vannboring. Hvis det er hytter som ønsker å gå sammen her så skal dette være mulig. (vann til hyttevegg)

Fortetting:

Igjen diskusjoner om hvorvidt de første skissene til fortetting lenger er aktuelle/gyldige. Det ble klarlagt at det første forslaget som ble fremlagt av Steinskog ikke er gitt tillatelse til.

Parkeringssaken ble diskutert, søke opplysninger om rettigheter.Eventuell bom-oppsetting.

Nils må avklare hvem som har rett til hvilken parkering.

Nye eiere må orienteres .

Har sjekket med Steinskog som sammen med Øvstebø (Steinskog og Øvstebø eiendom) anlegger ny parkeringsplass (utvidelse av vår eksisterende) Dette blir en felles parkeringsplass for flere hyttefelt. Vil stå ferdig før vinteren. Han kommeer tilbake med beskjed mht bom mm

Innløsing av feste. Hvilke summer er aktuelle ? Areal ? Har etter møtet snakket med Nils Haaland og han bekrefter er pris på mellom 150.000 - 200.000,- + gebyrer. Ca 500 m2. Hver hytte tar kontakt med Nils hvis aktuelt.

Ny sekretær:

Siden, Anne Kristin Aunan skal selge hytten, vil Aunan familien ikke lenger være representert. Valg av ny sekretær er foretatt:

Jone Serigstad

Gamle Åslandsvei 25

4355 KVERNALAND

993 47 661

Jone@jaertakst.no

Årsberetning: Lite nytt. Se nettsidene for aktivitet.

Brøyting:

Det er kommet brøyteregning. Det er ny brøyteavtale og den nye vil ta seg betalt.

Det foreliger regning stor kr: 3687.- som vil bli trukket av inneværende kapital.

Det ble enighet om at hyttene skal betale en årlig kontigent, stor kr. 500.-

Denne kan justeres årlig og vil nok henge på eventuelle brøyteutgifter.

Eventuelt :

Ingane saker. Enighet om ett møte pr. år Og ellers innkalling om det dukker opp saker som trenger behandling i velforening.

NVE gir konsesjon til Gilja VindkraftMedlemmer

Posted by Rolf Birkeland Thu, June 27, 2013 15:26:40

NVE har gitt konsesjon til Fred. Olsen Renewables AS for bygging og drift av Gilja vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur.

Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved etablering av Gilja vindkraftverk med nettilknytning større enn ulempene tiltaket medfører

All dokumentasjon om konsesjonen finner en her:

http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1155&stadium=1&type=56

Merk siste punktet i konsesjonen gitt av NVE:

Konsesjonær skal i samråd med Gjesdal kommune og hyttevelforeninger på Giljastølen utforme et forslag til avbøtende tiltak for friluftsliv. Dette forslaget skal godkjennes av NVE.

Hva dette betyr får vi komme tilbake til...

Rapport fra sluttbefaringMedlemmer

Posted by Rolf Birkeland Thu, June 13, 2013 16:19:09

Fred. Olsen Renewables / Gilja vindkraftverk 5. juni 2013 på Giljastølen

Følgende var invitert til denne sluttbefaring:

· Gjesdal kommune

· Fylkesmannen i Rogaland Fylkeskommune

· Direktoratet for naturforvaltning

· FNF Rogaland

· SOL prosjekt AS

· Giljaåsen velforening

· Kvidaland velforening

· Frafjordbrynet velforening

· Stølslia velforening

· Gilja Alpin

· 4 Grunneiere

· Fred Olsen Renewables

· Norges vassdrags- og energidirektorat NVE

Oppmøter kl 1100 på Giljastølen for deretter å begi seg på en liten fjelltur opp til området hvor vindmøllene er planlagt satt opp.

Det har kommet inn 18 uttalelser i denne saken (inkludert den fra Kvidaland velforening)

· Gjesdal kommune er positiv til utbygging og har ingen merknader til vindkraftverk

· Fylkeskommunen fraråder konsesjon

· Direktoratet for naturforvaltning er negative til konsesjon

Det er planlagt 45 stk vindmøller

Høyde på vindmøller kan variere fra 80 -100 meter

+- 450 meter mellom hver vindmølle

Det skal lages ca 20 mil med vei som er 5 meter bred

Veien starter ved første sving i Giljabakken og vil ikke være synlig fra Giljastølen

Innspill i sluttbefaringen:

· Fjerne/flytte turbiner i ytterkant som er synlige fra Giljastølen.

· Være innforstått med verdien av tursti til Vallresnuten som har ca 2000 besøkende hvert år.

· Støy fra vindmøllene var vanskelig å estimere da det er avhengig av vind og plassering. NVE indikerte støyfritt + 1500 meter

· Grunneiere mener at befolkningen på Gilja er veldig positive til Vindkraft utbygging. Er også av den oppfatning at turismen også vil øke. Det vil bli muligheter vei forbindelse helt til Vallresnuten platået.

Oversiktskartet for plassering av vindmøller er ikke endelig hvor NVE har muligheten til å stille krav til eventuelle endringer i sin sluttrapport.

NVE skal lage en sluttrapport etter denne befaring for godkjennelse i kommune og fylke, denne vil bli laget etter sommeren 2013.

Denne sluttrapport skal danne grunnlaget for om det vil bli gitt konsesjon til utbygging.

Forutsatt at det vil bli gitt konsesjon for vindkraftutbygging på Gilja vil selve arbeidet først kunne starte i 2016-2017 med antatt byggetid 1-2 år.

Stavanger, 07.06.2013

Jan Helge Otterøen

All dokumentasjon til Gilja Vindkraft ligger her:

http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1155&stadium=1&type=56

Gilja VindkraftMedlemmer

Posted by Rolf Birkeland Thu, May 16, 2013 09:43:55

Kvidaland velforening er invitert til sluttbefaring 5. juni 2013 i forbindelse med sluttbehandlingen av konsesjonssøknaden til Gilja Vindkrafverk.

Vedlagt er invitasjon og program denne dagen.

Kvidaland vel's representant denne dagen vil være: Jan Helge Otterøen, Mobil 92853700. Han vil oppsummere fra denne dagen i vårt årsmøte 13. juni

Innkalling til årsmøte 2013Medlemmer

Posted by Rolf Birkeland Wed, May 15, 2013 14:19:45

Hei

Hyttestyret vil herved invitere til årsmøte 2013 i Kvidaland velforening.

Møtedato: torsdag 13. juni 2013

Møtetid: kl 18:00-20:00

Møtested: Forus, Petroleumsveien 6, 3. etg (SR-Bank). Inngang v/Rimi.

Saksliste følger under.

1. Åpning ved leder Rolf Birkeland

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av dagsorden

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Valg

7. Fastsetting av kontingent

8. Referat fra sluttbefaring 5. juni 2013 ang. Gilja Vindkraft.

9. Borevann/Avløp - Status

10. Fortetting av hytter - Status

11. Innkomne forslag

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte bes sendes hyttestyret senest onsdag 12. juni. Saker kan sendes til epostadresse rolf.birkeland@giljastolen.com

Innkallingen er også lagt ut på websiden til velforeningen http://kvidalandvelforening.giljastolen.com/#home

Med vennlig hilsen

Rolf Birkeland

Leder Kvidaland velforening

rolf.birkeland@giljastolen.com

tlf 91375227

Grillfest påsken 2013Medlemmer

Posted by Rolf Birkeland Thu, March 21, 2013 20:19:27

Vi inviterer med dette hyttefolket i Kvidalandstølen Velforening opp til oss i Frafjord hytteforening til Grillfest i påsken.

Ta også med grillmat, og snakk med naboen som dere kan dele grill med.

Hvis det er forhold til det, så kan vi arrangere et barneskirenn. Så ta med barn med ski

Tid: 28.mars kl.1600

Sted: Ved den store parkeringsplassen ved miljøstasjonen

Med hilsen

Frafjordsbrynet Hytteforening

Dugnad ved skitrekketMedlemmer

Posted by Rolf Birkeland Fri, August 10, 2012 10:07:47

Hei

Gilja Alpin er som kjent nye eiere av trekket og har jobbet hardt i sommer for å legge tilrette for en ny vintersesong. De har bla:

- Klippet/vedlikeholdt hele bakken for busker og annet kratt slik at snøen vil legge seg fortere og bli liggende lenger!

- De har også startet gravingen av ny vei og parkeringsplass for ca 60-70 biler ved trekket.

Gilja Alpin vil også lage en langrennstrase fra vår øvre parkeringsplass (parkeringsplassen ved Råsåvannet) til skitrekket. Gilja Alpin vil da kjøre opp en løype vinterstid slik at det er enklere å gå på langrenn i området.

Vellagene på Giljastølen har sammen med Gilja Alpin ønske om å få satt opp en Gapahuk ved skitrekekt. Denne vil da være tilgjengelig både sommer som vinter for brukere av Giljastølen. Her søker vellagene sammen om midler til gapahuk av SR-Bank.

I den forbindelse har velforeningene fått henvendelse fra Gilja Alpin om vi kan bidra med dugnad den siste lørdagen i høstferien der målet er å bedre bakken, sette opp gapahuken og begynne på langrennsløypen.

Vi møter til dugnad lørdag 13. oktober kl 10:00 ved skitrekket.

Fint hvis dere gir tilbakemelding på om dere stiller.

mvh

Rolf Birkeland

91375227

Kvidaland vel

Oppdatering V/A og fortetting av 73/1 GiljastølenMedlemmer

Posted by Rolf Birkeland Fri, June 01, 2012 10:21:52

Hei

Tenkte jeg kunne sende ut en status på hvordan det ligger an mht V/A og fortetting av 73/1 Giljastølen. Etter vårt møte i mai i fjor så var planen at oppstart skulle skje våren 2012. (vedlegger referatet fra dette møte under)

Jeg har vært i kontakt med Øyvind Steinskog i Sol-Prosjekt AS og de er fremdeles ikke i mål mht valg av entreprenør. Sol-Prosjekt AS har fått ledningsforslag både for hovedledningsgrøft og for stikkledninger frem til hver tomt fra Østlandske Rørsystemer. Dette ble imidlertid altfor dyrt og sprenger alle kostnadsrammer. De har nå ute forespørsel til ande entreprenører på tilbud på konvensjonellavløpssystem basert på selvfall og et par hytter som må ha pumpe. Godkjenningen av ny reguleringsplan er også nødvendig for utbygging av v/a anlegget.

Angående ny planregulering så har Sol-Prosjekt AS hyrt inn Plankontoret Halvar Homme AS. Jeg har vært i kontakt med Gjesdal Kommune for innhenting av sakspapirer her. Vedlagt under ligger nytt forslag til fortetting og tilhørende detaljreguleringskart. Det presiseres at disse plannene IKKE er gått ut til høring og det har ingen hensikt å komme med klager/meninger til Gjesdal Kommune før endelig plan går videre ut på høring. Endelig plan går ut på høring når Sol-Prosjekt AS har totaloversikt på kostnader og investeringer mht V/A. Angående utslippstillatelsen så må den utvides til nytt antall hytter.

Er det spørsmål angående saken her så kan de gjerne rettes direkte til Øyvind Steinskog i Sol-Prosjekt, eller via meg.

mvh

Rolf Birkeland

Kvidaland vel

Notat fra møte 4. mai 2011 vedr. avløp, vann og fortettingMedlemmer

Posted by Rolf Birkeland Fri, May 06, 2011 12:43:21

Hei

Viser til Sol-Prosjekt v/Øyvind Steinskog sitt møte 4. mai hvor han redegjøre for Vann/avløp og fortetting i hyttefletet på Kvidaland Velforening.

Det vedlegges referat under samt utkast til plan for utbygging og fortetting av området.

Påmelding til avløp og/eller vann samt evt. kommentarer til fortetting sendes pr. brev eller e-post innen 30. mai 2011 til:

Øyvind Steinskog

SOL-prosjekt as

4110 Forsand

e-post: post@sol-prosjekt.no

mvh

Rolf Birkeland

91375227

Referat årsmøte 2011 + Innkalling til infomøte 4. mai 2011Medlemmer

Posted by Rolf Birkeland Wed, April 13, 2011 15:42:43

Hei

Viser til gårsdagens årsmøte i Kvidaland velforening og vedlegger referatet herfra.

Sol-Prosjekt v/Øyvind Steinskog vil i nytt møte 4. mai kl 18:00 redegjøre for Vann/avløp og fortetting i hyttefletet. Steinskogs tidligere frist for påmelding innen 30. april vil bli forlenget. Ny frist komme Steinskog tilbake til.

Det er viktig at hver og en tenker gjennom om de i utgangspunktet er interessert i å være del i prosjektene vann, kloakk, eventuelt begge deler. Så får den nærmere utredning ligge til grunn for den enkelte hytteeiers endelige påmelding.

Vedlegger også utkast til ny reguleringsplan på giljastølen. Denne presiserer Steinskog bare er et utkast, og er allerede endret mht at det går ut noen hytter mot nord, etc. Sol-Prosjekt er interessert i en dialog for å få en best mulig plassering av de nye hyttene.

Velforeningen vil sterkt oppfordre hytteeierene til å delta på dette møte da det nå legges sluttplaner på både vann, avløp og ny reguleringsplan.

Merk ny tid for møte med Steinskog blir 4. mai kl 18:00, Sted: Petroleumsveien 6 på Forus (SR-Bank) inngang v/Rimi

For at vi skal sikre at ALLE hytteeierene har fått informasjon om dette møte og påmeldingen til Vann og avløp så ber vi dere alle bekrefte at dere har mottatt mail/SMS og om dere kommer/kommer ikke på møte den 4. mai.

mvh

Rolf Birkeland

91375227

Innkalling til årsmøte 2011 Kvidaland velMedlemmer

Posted by Rolf Birkeland Mon, April 04, 2011 09:49:58

Hei

Hyttestyret vil herved invitere til årsmøte 2011 i Kvidaland velforening.

Møtedato: tirsdag 12. april 2011

Møtetid: kl 18:00-20:00

Møtested: Forus, Petroleumsveien 6, 3. etg (SR-Bank). Inngang v/Rimi.

Saksliste følger under.

1. Åpning ved leder Rolf Birkeland

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av dagsorden

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Valg

7. Fastsetting av kontingent

8. Borevann*

9. Avløp*

10. Fortetting av hytter*

11. Innkomne forslag

* Se vedlagt brev fra Steinskog i Sol-prosjekt as

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte bes sendes hyttestyret senest søndag 10 april. Saker kan sendes til epostadresse rolf.birkeland@giljastolen.com

Steinskog vil stille på eget møte 27.04.11 kl 18:00 for de som ønsker en gjennomgang av foreløpige planer mht fortetting av hytter i hyttefeltet + en praktisk presentasjon av vann/avløp og fremdrift her.

Innkallingen er også lagt ut på websiden til velforeningen http://kvidalandvelforening.giljastolen.com/#home

Med vennlig hilsen

Rolf Birkeland

Leder Kvidaland velforening

rolf.birkeland@giljastolen.com

tlf 91375227

Ny pris for veirettMedlemmer

Posted by Rolf Birkeland Wed, September 01, 2010 21:44:15

Hei, og vel overstått sommer.

Vedlegger mail fra Øyvind Steinskog angående ny pris på veirett for veien til hyttefeltet bak røde kors hytten. Som Steinskog skriver så er dette et tilbud som gjelder denne måned! Ber om at de som er interessert tar direkte kontakt med steinskog. Se mailen under.

Vi må også snart innkalle til årsmøte. Har dere forslag til saker sender dere dette til meg pr mail eller SMS snarest. Vi sender egen innkalling pr mail og kommer tilbake til tid og sted.

Minner om websiden til velforeningen http://kvidalandvelforening.giljastolen.com/#home

Med vennlig hilsen

Rolf Birkeland

Leder Kvidaland velforening

rolf.birkeland@giljastolen.com

tlf 91375227